SSG Facility Services – Affärspolicy

Detta styr oss och vår verksamhet framåt i rätt riktning

SSG Facility Services vision och mission är vår drivkraft och vår strävan. Vår affärspolicy utgör en grund för hur vår verksamhet och våra affärer ska ske för att vår kraft och strävan både ska vara möjlig och meningsfull.

Miljö och hållbarhet
Vi är beroende av vår omgivning och omvärld och vi förväntar oss att det ställer krav på oss. Vi ska inte bara värna om miljön och klimatet, genom vårt agerande och våra tjänster ska vi långsiktigt bidra till en hållbar och blomstrande värld.

På SSG har vi insett att vi har störst miljöpåverkan genom hur vi verkar i våra projekt. Minskade fel, riskreducerande arbete och smarta lösningar ger mindre påverkan på miljön. Vi tror också att man ska leva som man lär och försöker därför minska vår direkta miljöpåverkan. Men hållbarhet är inte bara klimat och miljö, vi arbetar även för social hållbarhet genom ett aktivt mångfaldsarbete.

Samtycke
De lagar och förordningar som gäller där vi verkar är inte en begränsning. Att följa dem är en språngbräda för att vända osäkerheter till möjligheter.

Det kan låta som en självklarhet att man ska följa lagar och regler i samhället. Men det kan också vara ett förhållningssätt. På SSG tror vi i grunden gott om ett reglerat samhälle, och att korruption och oärliga affärer sned-vrider marknaden och motarbetar ett hållbart innovativt samhälle

Arbetsmiljö
För att leda ställs höga krav på våra medarbetare och våra medarbetare har rätt att ställa krav tillbaka. Att trivas och drivas är en förutsättning hos oss.

Våra medarbetare är vår största tillgång, drivna medarbetare i ständig utveckling är en förutsättning för att kunna leda, inte följa. Men för att driva utvecklingen behöver man också kunna trivas och känna att man kan utvecklas. Därför har vi inte bara generösa arbetsvillkor. Vi arbetar aktivt med att följa upp hur medarbetare mår, introduceras för nya arbetsuppgifter, gör karriär och utvecklas som ledare.

Kvalitet
På SSG vänder vi osäkerhet till möjligheter genom nyskapande och effektiva lösningar som ständigt förbättrar processer, reducerar kostnader och ger trygghet åt oss och våra kunder så att de och vi kan fokusera på sin affär. Vårt ledningssystem är ett smörjmedel i denna mission. Med ordning och reda finns mer kraft att vara nyskapande och visionär. På SSG har vi rutiner och processer som är i enlighet med certifieringarna ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö.

SSG Facility Services – Miljöpolicy

SSG utvecklar metoder och underhåller den fysiska miljön för människor att bo i, arbeta och resa i. Hållbart underhåll är det begrepp SSG använder för att beskriva mer miljöanpassade och framtidsinriktade underhållsmetoder. Hållbart underhåll omfattar både vad och hur vi underhåller. Våra mål är att vara ledande inom hållbart underhåll samt att det vi underhåller åt våra kunder såväl som vår egen verksamhet ska ha en så minimal miljöpåverkan som möjligt. Var och en som arbetar i SSG följer principerna nedan.

Vi vill underhålla hållbart
Samarbete med våra kunder och partners är viktigt för att lyckas med vår hållbara strävan. Därför utvecklar och erbjuder vi hållbara lösningar till våra kunder och arbetar för att varje projekt och leverans blir en god hållbar referens för framtida affärer.

Vår målsättning driver oss framåt
Vi höjer nivån på vårt hållbara arbetssätt från år till år, det som är hållbart idag är inte hållbart imorgon. Därför har vi högt uppsatta miljömål som vi följer upp för att ytterligare utveckla våra arbetssätt och metoder för ständig förbättring.

Vi har hög kompetens
Vi säkerställer att vi har rätt kompetens i organisationen genom kontinuerlig utbildning, erfarenhetsutbyte och utveckling av vårt sätt att arbeta för att nå våra högt uppsatta miljömål.

Vi överträffar externa krav
Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som en miniminivå och arbetar för att erbjuda hållbara lösningar utöver det som normer och lagar kräver.

Vi tar ansvar
Vi ska ta ansvar för vår miljöpåverkan i alla led. Därför ställer vi höga krav, inte bara på oss själva utan även på våra leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners.

SSG Facility Services – Kvalitetspolicy

SSG utvecklar metoder och underhåller den fysiska miljön för människor att bo i, arbeta och resa i. Som specialister på underhåll tar vi ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser. Vi vill alltid möta kunders och samhällets behov av väl fungerande, hållbara produkter och tjänster. Det är grunden i vår vision ” nöjda kunder – långsiktiga affärsrelationer ”. Alla som arbetar i SSG har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör.

Vi vill vara kundens första val
Våra kunders och samhällets behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.

Vi sätter kunden i fokus
Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar vår leverans så att vi och våra tjänster möter dessa behov på kort och lång sikt. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Vi har utmanande mål och strävar efter ständig förbättring
Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra metoder och arbetssätt för att möta kunders och samhällets föränderliga behov.

Vi har hög kompetens
Vi har den kompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi tar ansvar
Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer, kunder och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar rätt lösningar som möter behoven.

SSG Facility Services – Personalpolicy

Alla nya medarbetare ska känna sig välkomna och uppskattade på SSG. Introduktionsplanen som tas fram till varje ny medarbetare ska underlätta att komma igång i arbetet och underlätta att känna trygghet i teamet.

Personal
Våra medarbetare är den viktigaste resursen. Alla ska ges sådant ansvar och sådana befogenheter, att man känner arbetsglädje och engagemang för sina arbetsuppgifter samtidigt som man ser framtida personliga utvecklingsmöjligheter.

Arbetstidspolicy
Eftersom SSGs medarbetare är företagets viktigaste resurs är balansen i livet viktig. Normal arbetstid är ett av våra gemensamt framtagna mål. För att kombinera tillgänglighet med målet ska vi eftersträva att förlägga normalarbetstiden så att maximal team- och kundnytta erhålls utifrån givna förutsättningar.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön på SSG präglas av kreativitet, delaktighet och god stämning. Med allas engagemang blir det lätt att skapa den goda arbetsplatsen. Alla skall känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap och tycka att det är roligt att gå till jobbet. Respekt för alla är ett honnörsord. Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier får inte förekomma hos oss. Ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete underlättar kompetensförsörjningen i framtiden och stärker vårt varumärke.
Ute på uppdrag följer SSGs personal de säkerhetsrutiner som gäller. Personlig skyddsutrustning och varselkläder är ett måste när man är på platsbesök

Hälso- och friskvård
En välmående organisation är en förutsättning för tillväxt. Med engagemang och ansvar om vår hälsa skapar vi goda förutsättningar för en kreativ och frisk arbetsplats.

Kompetensförsörjning
Ett av våra övergripande mål är breddad kompetens.
SSG uppmuntrar och stödjer anställda i att utvecklas inom såväl sin yrkesroll som personligt. Initiativet till en utbildning kan komma både från VD eller från den anställde själv. Den anställde uppmuntras att själv ta ett ansvar för sin utveckling och sina karriärmöjligheter i dialog med VD.

Rehablititering
Vi ska verka för att förebygga istället för att rehabilitera. Om en anställd haft hel eller delvis frånvaro under en längre period, vid flera tillfällen eller om den anställde själv begär det är SSG skyldig att vidta rehabiliteringsåtgärder för att så långt det är möjligt få den anställde tillbaka i arbete oavsett om orsaken är sjukdom eller olycksfall. Målet med rehabiliteringen är att återge medarbetaren bästa möjliga funktionsförmåga. Rehabiliteringen kan avse förändringar av arbetsförhållanden eller vara av medicinsk, psykologisk eller social art.

SSG Facility Services – Alkohol- och drogpolicy

Gäller på alla SSGs arbetsplatser.
Att förebygga missbruk av alkohol och droger* angår oss alla och innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå en god hälsa samt en trygg och säker arbetsmiljö.

Mål
En trygg och drogfri arbetsplats.
Vi reagerar och agerar tidigt.
Medarbetare med problem ska våga söka stöd och hjälp.

Omfattning
Policyn gäller för alla som utför arbete på SSGs arbetsplatser.

Regler
Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad på arbetet.
En påverkad eller bakrusig person kan innebära en risk för sig själv och sina arbetskamrater och ska avvisas från arbetsplatsen omgående.

Uppföljning
För att säkerställa att vår policy efterlevs genomförs alkohol- och drogtester.
Vid beslut av SSGs VD måste alla som arbetar på SSGs arbetsplatser vara beredda att genomgå alkohol- och drogtest.

Ansvar
VD ansvarar för att SSGs policy är känd och efterlevs.
Alla medarbetare i SSG har ett ansvar att följa policy samt att reagera och påtala om någon visar tecken på bakrus eller missbruk. VD har det yttersta ansvaret.

Vi reagerar och agerar för att vi bryr oss!
*Med droger menas, utöver alkohol och narkotika, även receptbelagda läkemedel utan läkarordination och anabola steroider.